Qualitat

El Sistema de Gestió de la Qualitat de NouTeMe té per finalitat:

  • Satisfer els requisits, tant dels nostres clients com els legal i reglamentaris que ens siguin d’aplicació, així com aquells d’altres parts interessades que siguin rellevants.
  • Optimitzar l’eficiència de la nostra organització.

En conseqüència, la Gerència de NouTeMe es compromet a:

  1. Revisar / Modificar / Definir els Objectius de la Qualitat, designant de forma clara els responsables del seu compliment, i proporcionant els recursos necessaris.
  2. Revisar la suficiència e idoneïtat dels recursos humans i materials per assolir la conformitat amb els requisits del producte i, en la mida del possible, incrementar la satisfacció dels nostres clients.
  3. Motivar a tot el nostre personal en el compliment del establert en el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat, a fi d’optimitzar el compliment dels requeriments i expectatives dels clients i fer  més eficient la nostra activitat.
  4. Revisar la implantació i eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat i promoure la seva Millora Contínua.
  5. Agafar el compromís de vetllar per la seguretat dels treballadors.
  6. Disminuir els residus i fomentar el reciclatge.
  7. Potenciar la formació del personal com a camí per optimitzar les seves competències i millorar la capacitat de l’empresa per complir les necessitats del mercat.